ALGEMENE VOORWAARDEN 

Herroeping door de consument (artikel 1)
1.3. “De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van reden kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit geval uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek.

Informatie door de reiziger (artikel 3)
3.4 “De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.”

Herroeping door de reisorganisator (artikel 4)
4.3 “Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding van de reiziger van het aanbod en de eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de dag van aanvaarding te geschieden, onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn voor herroeping door de reisorganisatie aan op zondagavond middernacht. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.”

Kennelijke fouten (artikel 4.4)
4.4 “Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.”

Wijzigingen door de reisorganisator (artikel 5)
5.3 “De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.”

5.4 “Vanaf de datum dat de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator – in afwijking van het betaalde in lid 3 – de reissom niet meer verhogen.”

In de plaatsstelling (artikel 8)
8.1.1. “De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
  • het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
  • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

In geval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger mededelen.”

REISVOORWAARDEN TIN CUP Partners
De navolgende bepalingen zijn door TIN CUP Partners zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

Betaling
Bij het totstandkomen van de overeenkomst met TIN CUP Partners dient de volledige reissom, tenzij anders overeengekomen, te worden voldaan voor 15 augustus 2024. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt TIN CUP Partners de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. TIN CUP Partners behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.

Annulering
Wanneer de reis om legitieme redenen vanuit de organisatie niet door kan gaan zal het volledige bedrag worden geretourneerd. Annulering (en retournering van het bedrag) van een deelnemer kan alleen onder de geldende regels van een eigen afgesloten reisverzekering. In alle andere gevallen kan het bedrag helaas niet worden geretourneerd.

Minimum deelname
Het minimale aantal deelnemers is 15 personen. 

Reisdocumenten
Om Denemarken moet je in het bezit zijn van een geldig Europees ID-bewijs of paspoort. Een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs voor deze reis.

Verzekeringen en verantwoordelijkheid
Bij deelname dient u zelf voor een goede reisbagage-, ongevallen- en annuleringsverzekering te zorgen. TIN CUP Partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of schade aan, of diefstal van persoonlijke bezittingen. Deelname is geheel op eigen risico.

Gezondheid

Wij verzoeken u eventuele allergieën tijdig aan ons door te geven. Hou er rekening mee dat de reis fysiek inspannend kan zijn en het aan u is om daar goed op voor te bereiden.   

Vreemde valuta
In de meeste landen kunt u met uw bankpas geld opnemen bij een geldautomaat (ATM). Om te pinnen dient er op uw bankpas het Maestro logo te staan. Op de website www.mastercard.com (ATM locator) kunt u nagaan in welke landen/steden u ATM-machines kunt vinden. U dient ook voldoende contant geld mee te nemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatiepagina’s van de desbetreffende bestemmingen.

Creditcard

Een creditcard is een gemakkelijk betaalmiddel. Soms is een creditcard met daarbij behorende pincode zelfs vereist, bijvoorbeeld bij het betalen van borgsommen voor auto- en camperhuur en voor deposito’s in de hotels voor de eventueel door u te gebruiken extra’s. Indien u nog niet in het bezit bent van een creditcard en van plan bent er een te bestellen, dient u rekening te houden met de aanvraagtermijn.

Niet roken
In de cabins en overige gemeenschappelijke ruimten mag niet gerookt worden.

Minimum leeftijd

U dient bij aanvang van de reis de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. 

Fouten, onvolkomenheden en/of klachten tijdens de reis
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de organisatie opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming ter plaatse door de dienstverlener niet naar tevredenheid wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze direct worden gemeld bij TIN CUP Partners. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en TIN CUP Partners in Nederland dientengevolge niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan eventueel recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten. 

Kamers (aantal personen) en niet gebruikte overnachtingen
De prijs is gebaseerd op twee personen per kamer. Dit is ook het maximum per kamer. Niet gebruikte overnachtingen worden niet gerestitueerd.